1.
Albrecht S, Herausgeber. Weltagrarbericht: Bericht zu Afrika südlich der Sahara (SSA) [Internet]. Hamburg University Press; 2012 [zitiert 8. Februar 2023]. Verfügbar unter: https://hup.sub.uni-hamburg.de/oa-pub/catalog/book/237